Консултации и посредничество при покупка на недвижими имоти

Вие искате да придобиете имот? Свържете се с нас за уговаряне на първоначална среща и уточняване на параметрите на Вашето търсене и начините на плащане. Сключваме Договор за посредничество с Купувача. Организираме огледи на предварително подбрани имоти от Купувача и изготвяме протокол за оглед. При намиране на подходящ имот извършваме пълна  проверка на собствеността/ Прилагат се копия на всички предходни документи до първи собственик на имота: нотариални актове, договори, удостоверения за наследници, делби/, хронологично и логически свързани, за издаване на удостоверение за липса на тежести без срок. Преди сключване на предварителен договор правим юридическа консултация и договаряне на условията за успешната и сигурна покупка на имота. След сключване на предварителен договор, оказваме съдействие за набавяне и окомплектоване на необходимите документи изискващи се от закона за сключване на окончателен договор пред Нотариус. Наш служител присъства на нотариалното изповядване , както и на предаване на владението. Възнаграждението за тази услуга e 3 % от продажната цена. При сключване на договор за изключителни права за покупка, Вие имате възможност да се възползвате от отстъпка 20% от посоченото по горе възнаграждение.

Консултации и реклама при продажба на недвижими имоти

Вашата цел е да продадете вашия имот на възможно най добрата цена? Ние ще Ви консултираме какви са необходимите документи за продажбата, как да подготвите своя имот за да бъде представен по най добрия начин на заинтересовани Купувачи. Ние ще ви консултираме какви са пазарните цени за района на продавания от Вас имот. Включваме вашата оферта в базата данни на нашия сайт , както и публикуването на офертата във водещи портали за недвижими имоти. Периодично ще Ви информираме за моментното състояние на пазара – така Вие може да направите продавания от Вас имот по- конкурентен спрямо аналогичното предлагане. Организираме огледи с потенциални Купувачи в удобно за Вас време. Ние организираме преговорите между Вас и купувача и вземаме дейно участие, защитавайки Вашия интерес за постигане на договореност за сключване на Предварителен договор. Нашите юристи изготвят предварителен договор. След сключване на предварителен договор, оказваме съдействие за набавяне и окомплектоване на необходимите документи изискващи се от закона за сключване на окончателен договор пред Нотариус. Наш служител присъства на нотариалното изповядване , както и на предаване на владението. Възнаграждението за тази услуга e 3 % от продажната цена. При сключване на договор за изключителни права за продажба, Вие имате възможност да се възползвате от отстъпка 20% от посоченото по горе възнаграждение.

Консултации и реклама при отдаване под наем на недвижими имоти:

Вашата цел е да отдадете вашия имот на възможно най добрата цена.  Ние ще Ви консултираме какви са необходимите стъпки, как да подготвите своя имот за да бъде представен по най добрия начин на заинтересовани Наематели. Ние ще Ви консултираме какви са пазарните цени за района на предлагания от Вас имот. Включваме вашата оферта в базата данни на нашия сайт , както и публикуването на офертата във водещи портали за недвижими имоти. Периодично ще Ви информираме за моментното състояние на пазара – така Вие може да направите предлагания от Вас имот по – конкурентен спрямо аналогичното предлагане. Организираме огледи с потенциални клиенти в удобно за Вас време. Ние организираме преговорите между Вас и Наемателя и вземаме дейно участие, защитавайки Вашия интерес за постигане на договореност за сключване на договор за наем. Изготвяме договор за наем –индивидуален, за всеки отделен случай, придружен с приемно -предавателен протокол. Наш служител присъства при предаване на държането на имота. Възнаграждението за тази услуга e 50 % от наемната цена на първо месечния наем еднократно.

Консултации и посредничество при търсене под наем на недвижими имоти:

Вие искате да наемете имот? Свържете се с нас за уговаряне на първоначална среща и уточняване на параметрите на Вашето търсене . Организираме огледи на имоти, съгласно Вашите изисквания и изготвяме протокол за оглед . Преди сключване на договор за наем, договаряме изгодни условия за Вас. Изготвяме индивидуален договор за наем , придружен с приемно – предавателен протокол. Възнаграждението за тази услуга e 50 % от наемната цена еднократно.

Консултация за избор на жилищен кредит:

Ние Ви предлагаме съдействие при избор и кандидатстване за жилищен кредит при покупка . Избор на най-изгодните за Вас условия. Гъвкава и бърза процедура. Възможност за online стартиране на процедура по кредитиране, директно от нашия офис. Избор на най- изгодни за Вас условия от водещи банки . Предлагаме пазарна оценка на имота от сертифициран оценител.

Регистриране на фирма

Този процес отнема около няколко работни дни и включва регистриране на нова фирма с Националната търговския регистър, както и откриване на бизнес фирмена сметка в българска банка. За заплащане на тази услуга таксуваме 100 евро, която не включва всички държавни, правни и нотариални такси. Предлагаме също така, ако е необходимо пълно деловодство, счетоводство и данъчна администрация за обслужване

С какви имоти работим?

Нашите клиенти имаха интерес и запитвания към  следните видове имоти:

Ново строителство
0 %
Луксозни апартаменти
0 %
Вилни имоти и парцели
0 %
Наеми
0 %

Често задавани въпроси

Да, ние ще организираме огледи за всеки посочен от вас имот, в удобно за Вас време! Не взимаме такса за оглед, с изключение на минимална такава за имоти, разположени над 20 км от офиса ни.

Взаимоотношенията между агенцията и клиентите ни се регламентират чрез „Посреднически договор“ договор. В него са описани правата и задълженията на двете страни – както Вашите, така и тези на Flat&House към Вас. Подробно са уточнени всички действия и срокове.

Проверките за наличие на вещни тежести се извършват в два етапа на текущата сделка: преди сключване на предварителен договор за покупко-продажба и преди нотариално изповядване на сделката.
Данни за вписани тежести върху имота (ипотеки, възбрани, права на трети лица, вписани искови молби и други) могат да бъдат проверени в съответната Служба по вписвания при Агенция по вписванията по местонахождението на съответния имот.
Дали има дължими данъци може да бъде проверено в съответната общинска служба „Местни данъци и такси” по местонахождение на имота. В Удостоверението за данъчна оценка винаги е отбелязано дали собственикът на съответния имот има задължения към общинския бюджет. 
В териториално подразделение на НАП може да се извърши проверка за наличие или липса на задължения на продавача към държавата (данъци, задължителни осигурителни вноски и други), като се изиска издаване на Удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения.
След тези предварителни проверки в деня на изповядване на сделката пред нотариус е препоръчително отново да се извади Удостоверение за тежести, в което ще могат да бъдат засечени всички вписвания, възникнали след извършените предварителни проверки и можещи да доведат до евикция /съдебно отстраняване/ на купувача.

Това се случва с прехвърлянето на собствеността върху недвижимия имот чрез сключване на окончателен договор, който може да е под формата на нотариален акт, замяна, дарение и др. Окончателният договор се сключва в нотариална кантора, а компетентността е на нотариус с район на действие населеното място, в което се намира имота. Нотариусът обследва документите за собственост, проверява самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред него лица, проверява за наличие на законови пречки за разпореждане с имота, съставя или проверява съставения проект за нотариален акт. По време на сделката нотариусът прочита на страните текста на окончателния договор, след което иска потвърждение от двете страни за това, че са съгласни с изчетеното. След тази процедура документът се подписва от продавач, купувач и нотариус и бива предоставен от служител на нотариалната кантора в службата по вписванията по местонахождение на недвижимия имот. Съдия по вписванията разпорежда вписване на акта в Имотния регистър към Агенцията по вписванията. Това гарантира публичност на вписаната сделка, както и действието и по отношение на трети лица. 

Контакти

За нас

Услуги

Контакти

Бързи връзки

Продажби

Наеми

© 2023 Flat&House | Всички права запазени